khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018

Email In PDF.

 

 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018. Thời gian tuyển sinh như sau:

- Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ: từ ngày 11/12 đến 28/12/2017

- Chuyên ngành đào tạo:

+ Trình độ thạc sĩ gồm các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp

+ Trình độ Tiến sĩ gồm các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với chuyên ngành dự thi (phải học BSKT): nhận hồ sơ từ ngày 16/12 đến 28/12/2017

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng với chuyên ngành dự thi: nhận hồ sơ từ ngày 16/12/2017 đến 20/3/2018.

- Thời gian thi tuyển sinh: Thứ Bẩy, ngày 21 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

- Liên hệ: Phòng Đào tạo (bộ phận Sau đại học): 0208.3547.653

 Chi tiết xem tại File đính kèm.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 

Thông báo v/v mở lớp học BSKT cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 

Danh mục học phần BSKT năm 2018

Danh mục hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học dự kiến nhận nghiên cứu sinh  

 

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017-Đợt 2

Email In PDF.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1084/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 – Đợt 2

­­         

Căn cứ thông báo số 243/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc kế hoạch tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch và thời gian tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2017 đợt 2 như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Học viên phải nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học luận văn thạc sĩ. Những luận văn đạt yêu cầu theo quy định sẽ được thành lập hội đồng bảo vệ chính thức:

Đợt bảo vệ

Thời gian nộp hồ sơ thẩm định KQNCKH

Thời gian nộp luận văn chính thức

Thời gian bảo vệ

Đợt 2 – lần 1

09/10 – 20/10/2017

06/11 - 08/11/2017

18/11 – 19/11/2017

Đợt 2 – lần 2

06/11 – 17/11/2017

04/12 - 06/12/2017

16/12 – 17/12/2017

Đợt 2 – lần 3

04/12 – 08/12/2017

18/12 – 20/12/2017

30/12 – 31/12/2017

Thời hạn nộp luận văn sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng: sau ngày bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, có báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa (theo mẫu).

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ năm 2017 (đợt 2): Tháng 02 năm 2018.

Trân trọng thông báo!

 

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 

 

 

 

 

 

 Thông báo tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017-Đợt 2

 

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Duy Hà

Email In PDF.

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Sinh kế của các hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp. Mã số: 62.62.01.15

Họ và tên NCS: Nguyễn Duy Hà

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Đỗ Anh Tài

2. TS. Trần Văn Túy

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

-  Những đóng góp về lý luận và học thuật

Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về sinh kế, phân tích mối quan hệ giữa sinh kế và phát triển rừng bền vững. Từ đó luận án đưa ra cách nhìn toàn diện về sinh kế của các hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững.

Luận án luận giải rõ ràng hơn các khái niệm về sinh kế, hộ nông dân, sinh kế hộ nông dân, phát triển bền vững, làm rõ nội dung của phát triển rừng bền vững, các tiêu chí đo lường đánh giá phát triển rừng bền vững; làm rõ mối quan hệ giữa sinh kế và phát triển bền vững, các yếu tố tác động đến sinh kế. Luận án cũng đưa ra khái niệm mới về phát triển rừng bền vững, chỉ ra ba quan hệ chính trong mối quan hệ giữa sinh kế và phát triển rừng bền vững.

- Những đóng góp về thực tiễn

 Luận án chỉ rõ năm nguồn lực sinh kế của các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu và mối quan hệ giữa các nguồn lực sinh kế này với phát triển rừng bền vững qua bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu.

Luận án đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm cải thiện sinh kế cho hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

 


KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Những kết quả nghiên cứu của luận án áp dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa và các huyện khác trong tỉnh trong việc ban hành các chính sách gắn với sinh kế của hộ nông dân nhằm phát triển rừng bền vững.

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong các viện, các trường cho cán bộ giảng dạy và sinh viên để học tập và nghiên cứu, là tài liệu giúp chính quyền các xã trên địa bàn nghiên cứu tham khảo để phát triển các hoạt động sinh kế nhằm góp phần phát triển rừng bền vững.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Tác động của các dự án cải thiện sinh kế cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tới phát triển rừng bền vững.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên gắn với phát triển rừng bền vững.

- Hoàn thiện chính sách quản lý rừng hướng tới phát triển rừng bền vững tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu điểm tại huyện Định Hóa.

 

 


INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Research title: “The farmers’ livelihoods linked with the sustainable forest development in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province”

Speciality: Agricultural economics. Code: 62.62.01.15

Full name of PhD. Candidate: Nguyen Duy Ha

Scientific supervisors:

1. Assoc. Prof. Do Anh Tai, PhD

2. Tran Van Tuy, PhD

Training institution: TNU - University of Economics and Business Administration.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Academic and theoretical contribution

The dissertation systematizes the basic theoretical issues of livelihood, analyzes the relationship between livelihoods and sustainable forest development. The dissertation thus provides a holistic view of the livelihoods of farmer households, linking with sustainable forest development.

The dissertation further clarifies the concepts of livelihoods, farmer households, farmer livelihoods and sustainable development. These also clarifies of the content of sustainable forest development, criteria for measuring and evaluating forest development. The results then suggest the relationship between livelihoods and sustainable development, showing factors which affect livelihoods; Go further, disertation’s results introduce a new concept of sustainable forest development, indicating three main relationships between livelihoods and sustainable forest development.

- Practical contribution

The dissertation identifies five livelihood resouces of farmer households in the studied area and the relationship between these livelihood resouces and sustainable development through multi-objective linear programming.

The dissertation proposes five groups of solutions to improve the farmer livelihoods associated with  sustainable forest development in Dinh Hoa District, Thai Nguyen province.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS

 FOR FUTHER STUDIES

* Application  

The results of the dissertation can be used in State management Agencies, especially with Thai Nguyen provincal authorities to have good policies linked with farmer households to perform the sustainable forest development. These results also can be used as the references for Institutes, Universities, lecturers and students as well as for the authorities to do sustainable forest development activities.

* Recommendation for further studies

- The impacts of livelihood improvement projects for farmer households in  Dinh Hoa district, Thai Nguyeen provice with sustainable forest development.

- Vocational training for rural workers of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province linked with sustainable forest development.

 - Improving the forest management policies towards sustainable forest development in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province, studying points at Dinh Hoa.

 

Tóm tắt tiếng Việt luận án của NCS Nguyễn Duy Hà 

m tắt tiếng Anh của NCS Nguyễn Duy Hà 

Luận án của NCS Nguyễn Duy Hà 

            

 

 

 

                         
Trang 1 của 11
You are here: