khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đồng Văn Tuấn

Email In PDF.

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐỒNG VĂN TUẤN

 Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

 

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 62.62.01.15

Họ và tên NCS: Đồng Văn Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:

1.     PGS.TS Trần Chí Thiện

2.     GS. TS Bùi Minh Vũ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Những đóng góp về lý luận và học thuật

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về việc làm và thu nhập của hộ nông dân, phân tích mối quan hệ giữa lao động, việc làm và thu nhập. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra cách nhìn toàn diện về việc làm và thu nhập của hộ nông dân.

- Những đóng góp về thực tiễn

Luận án đã tổng hợp kinh nghiệm giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập cho lao động nông thôn của một số nước trên thế giới và trong nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Thái Nguyên.

Luận án đã chỉ ra phương hướng sản xuất là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến việc làmcủa hộ, việc làm lại là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thu nhập.

Luận án đưa ra một số giải pháp giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Nguyên

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng trong các cơ quan quản lý của tỉnh Thái Nguyênkhi xây dựng các chính sách giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Luận án cũng là tài liệu tham khảo đối với giảng viên và sinh viên khốingành kinh tế, đặc biệt là ngành Kinh tế và phát triển nông thôn trong nghiên cứu và học tập. Luận án là tài liệu tham khảo cho các hộ nông dân nghiên cứu để có giải pháp tạo việc làm nhằm tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế của gia đình và của địa phương.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chưa đánh giá được tác động của các chính sách của Nhà nước tới việc làm và thu nhập của hộ nông dân.

Luận án chưa đánh giá được ảnh hưởng của thị trường hàng hóa nông sản và hàng hóa vật tư nông nghiệp đến việc làm và thu nhập của hộ nông dân.

 

 

 INFORMATION PAGEOF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Job generation to increase the income of farm households inThai Nguyen province”

 

Major: Agricultural Economic

Code: 62.62.01.15

Authour: Đồng Văn Tuấn

Superviser:

1.     Associate Professor – Doctor Trần Chí Thiện

2.     Professor – Doctor Bùi Minh Vũ

Training institution: University of Economics and Business Administration - Thái Nguyên University.

 

NEW RESULTS OF THE DISSERTATION

- The theoretical and academic contributions

The dissertation has codified the basic theoretical issues of employment and income of farm households. It further analyzes the relationship between labor, employment and income before then offering a comprehensive view farm households’ work and income.

- The practical contributions

The dissertation summed up the experience in creating jobs to increase farm households’income in some foreign countries in and in Việt Nam, then implied some lessons forThai Nguyen province.

The dissertation has offered some solutions to create jobs to increase income of farm households which are suitable for the specific conditions of Thai Nguyen province.

The dissertation found out that production direction is the most influencing factor that affects job creation, and job opportunity is an important factor that affects income generation of the farm households

APPLIBICATIES IN PRACTICE

The dissertation’s results can be used by the Thai Nguyen policy makers by formulating policies to create jobs in order to increase the income of rural households. The dissertation can also be used as the reference of faculties and students in economics, especially for whom major in agricultural economics and rural development. The dissertation is a reference for farm households studiesby showing the solutions to create jobs, increase income for the families as well as effect on local development.

ISSUES TO BE CONTINUED RESEARCHING

The dissertation has not assessed the impact of state policies on employment and incomes of farm households.

The dissertation has not assessed the impact of agricultural product and agricultural material markets on the income of farm households.

 

 

 

 
You are here: