khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017-Đợt 2

Email In PDF.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1084/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 – Đợt 2

­­         

Căn cứ thông báo số 243/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc kế hoạch tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch và thời gian tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2017 đợt 2 như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Học viên phải nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học luận văn thạc sĩ. Những luận văn đạt yêu cầu theo quy định sẽ được thành lập hội đồng bảo vệ chính thức:

Đợt bảo vệ

Thời gian nộp hồ sơ thẩm định KQNCKH

Thời gian nộp luận văn chính thức

Thời gian bảo vệ

Đợt 2 – lần 1

09/10 – 20/10/2017

06/11 - 08/11/2017

18/11 – 19/11/2017

Đợt 2 – lần 2

06/11 – 17/11/2017

04/12 - 06/12/2017

16/12 – 17/12/2017

Đợt 2 – lần 3

04/12 – 08/12/2017

18/12 – 20/12/2017

30/12 – 31/12/2017

Thời hạn nộp luận văn sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng: sau ngày bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, có báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa (theo mẫu).

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ năm 2017 (đợt 2): Tháng 02 năm 2018.

Trân trọng thông báo!

 

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 

 

 

 

 

 

 Thông báo tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017-Đợt 2

 
You are here: