khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tuyển sinh

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BSKT CHO THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

Email In PDF.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 
 
 


Số: 1224/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11  năm 2018

                                                                                    

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học BSKT cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

 
 
 


Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Mục đích: Nhằm trang bị kiến thức liên quan đến chuyên ngành đăng ký dự thi cho người học đã tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác so với các chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Nhà trường, để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

2. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác. Nội dung và khối lượng kiến thức các học phần bổ sung cho đối tượng dự thi từng ngành đào tạo trình độ thạc sĩ theo bảng chi tiết đính kèm thông báo này.

3. Thời gian:

+ Thời gian đăng ký học BSKT: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 20/12/2018.

Tại Phòng 303 – Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học) – Trường ĐHKT&QTKD.

(Lưu ý: Thí sinh đến đăng ký học BSKT mang theo Bằng và Bảng điểm ĐH)

+ Thời gian học BSKT: Bắt đầu từ ngày 21/12/2018.

(Chi tiết lịch học xem tại website: saudaihoc.tueba.edu.vn/ daotao.tueba.edu.vn)

4. Kinh phí học BSKT: 251.100đ/tín chỉ.

5. Lệ phí dự thi, hồ sơ: 580.000đ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng đào tạo (Bộ phận Sau đại học) – Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên. SĐT: 0208.3547.653/ 0869.056.333 (Đ/c Thủy).

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Người đăng ký học (để t/h);

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy

 


 Danh mục ngành, chuyên ngành đúng/ phù hợp, ngành gần, ngành khác và danh mục các học phần BSKT

Mẫu đơn đăng ký học BSKT 

 

 

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BSKT CHO THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

Email In PDF.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 
 
 


Số: 1224/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11  năm 2018

                                                                                    

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học BSKT cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

 
 


Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Mục đích: Nhằm trang bị kiến thức liên quan đến chuyên ngành đăng ký dự thi cho người học đã tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác so với các chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Nhà trường, để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

2. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác. Nội dung và khối lượng kiến thức các học phần bổ sung cho đối tượng dự thi từng ngành đào tạo trình độ thạc sĩ theo bảng chi tiết đính kèm thông báo này.

3. Thời gian:

+ Thời gian đăng ký học BSKT: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 20/12/2018.

Tại Phòng 303 – Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học) – Trường ĐHKT&QTKD.

(Lưu ý: Thí sinh đến đăng ký học BSKT mang theo Bằng và Bảng điểm ĐH)

+ Thời gian học BSKT: Bắt đầu từ ngày 21/12/2018.

(Chi tiết lịch học xem tại website: saudaihoc.tueba.edu.vn/ daotao.tueba.edu.vn)

4. Kinh phí học BSKT: 251.100đ/tín chỉ.

5. Lệ phí dự thi, hồ sơ: 580.000đ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng đào tạo (Bộ phận Sau đại học) – Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên. SĐT: 0208.3547.653/ 0869.056.333 (Đ/c Thủy).

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Người đăng ký học (để t/h);

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy

 

Danh mục ngành, chuyên ngành đúng/phù hợp, ngành gần, ngành khác và các học phần BSKT 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

               
Trang 1 của 5
You are here: